juridiskā informācija

2000-2021 Copyright © Renault Polska Sp. z o.o.

Visas tiesības aizsargātas. Izplatīšana, glabāšana, kā arī daļēja vai pilnīga pavairošana bez SIA Renault Polska (ar juridisko adresi Varšavā) rakstiskas atļaujas nav pieļaujama.

Tālāk ir sniegti vietnes www.renault.lv lietošanas noteikumi.

Šajā tekstā un vietnē izmantotais apzīmējums Renault nozīmē SIA Renault Polska ar juridisko adresi Varšavā 02-674, Marinarska ielā 13, reģistrēts Varšavas apgabaltiesas XIII Valsts Uzņēmumu reģistra Uzņēmumu nodaļā ar numuru KRS 0000121892, NIP 5260205983 Varšavā, statūtu kapitāls 4 773 000,00 zloti, kā arī citus uzņēmumus, attiecībā pret kuriem SIA “Renault Polska” ir dominējošā stāvoklī, vai tā meitasuzņēmumus.

Tiesiskās atbildības pamatojumi

Ar jēdzienu “vietne” tiek apzīmēts Renault interneta pakalpojums, iekļaujot visas lapas un pakārtotās lapas, kas ir kā mini prezentācijas šīs vietnes ietvaros (veidotas, izmantojot tehnoloģijas Macromedia Flash vai DHTML) un šī pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa.

Šajā vietnē ietvertā informācija nevar būt visaptveroša un var būt neprecīza vai novecojusi, neraugoties uz mūsu pieliktajām pūlēm. Ņemot vērā iepriekš norādīto, SIA Renault Polska neuzņemas atbildību ne par kādu šajā vietnē ietvertās informācijas neprecizitāšu vai neatbilstību rezultātu. Šīs vietnes saturs ir tikai vispārēja informācija par mūsu produkcijas klāstu un pievienotajiem pakalpojumiem, bet nekādā ziņā nav komerciāls priekšlikums civiltiesiskās atbildības ietvaros. Persona, kura izmanto šajā vietnē ietverto informāciju un uz tās pamata pieņem jebkādus lēmumus, rīkojas uz savu atbildību. Renault neuzņemas atbildību ne par kādu kaitējumu, kas izriet no tiešas vai netiešas piekļuves šai vietnei vai kura pamatā ir šajā vietnē sniegtās informācijas izmantošana. Vienlaicīgi būsim pateicīgi, ja informēsit mūs par saviem novērojumiem saistībā ar šīs vietnes saturu un tā trūkumiem. Komentārus un/vai pieprasījumus, lūdzu, nosūtiet, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu.

Turklāt SIA “Renault Polska” neuzņemas atbildību par citu interneta vietņu saturu, iekļaujot gan tās, kurām ir atļauta piekļuve šai vietnei, gan arī tās, kurām var piekļūt ar šīs vietnes starpniecību. Tāpat arī SIA “Renault Polska» neuzņemas atbildību ne par kādām iepriekš minētajām interneta lapām, kā arī hiperteksta saitēm, kas iekļautas tīmekļa lapās.

Jebkuras hiperteksta saites no šīs vietnes uz trešo pušu vietnēm ir mūsu brīvprātīgo darbību rezultāts, kura pamatā ir pārliecība, ka to saturam var būt saistība ar mūsu vietni, tomēr tas nenozīmē, ka Renault izvērtē (pārskata) saturu vai pieņem trešo pušu lapas, uz kuru saturu mēs atsaucamies. Renault brīdina, ka dažos gadījumos hiperteksta saites var novirzīt uz trešo pušu vietnēm, kas satur informāciju par uzskatiem un viedokļiem, kuri ir pretrunā šīs Renault atzītās lapas tēmām.

Jebkura šajā vietnē parādītā informācija, tostarp cenas, nav komerciāls priekšlikums vai aicinājums uz pārrunām SIA Renault Polska vārdā vai interesēs Latvijas Republikas tiesību aktu ietvaros. Parādītie fotoattēli un ilustrācijas ir publicētas tikai informācijas sniegšanas nolūkos un precīzi neatspoguļo produkcijas ārējo izskatu un iezīmes. Sīkāka informācija par Renault produkciju ir pieejama no Renault oficiālajiem pārstāvjiem.

Autortiesības un preču zīmes

Šīs vietnes lietotājs uzņemas atbildību par autortiesību un tiesību uz preču zīmēm ievērošanu. Šo vietni pārlūkošanas brīdī var kopēt pēc nepieciešamības ar noteikumu, ka šāda kopēšana tiek veikta tikai personīgos nolūkos un personīgai lietošanai nepieciešamajā apjomā. Jebkura cita šīs vietnes lietošana ir stingri aizliegta. Viss šīs vietnes saturs un tā kopēšana uz datoru ir aizsargāta ar SIA Renault Polska autortiesībām. Visas tiesības paturētas.

Logotips ir preču zīme, kas reģistrēta Renault S.A. un tiek lietota ar Renault S.A. piekrišanu. Lai ievietotu hiperteksta saiti uz mūsu vietni no citas vietnes, nepieciešama SIA “Renault Polska” rakstiska piekrišana.

Piemērojamie tiesību akti

Šīs vietnes lietošanu, tajā ietvertās informācijas pārsūtīšanu, kā arī tiesisko pamatojumu un vispārējo noteikumu pielietojumu nosaka Latvijas tiesību akti.

Ja kādu no šī nolikuma norādītajiem vispārējiem noteikumiem vietējā likumdošana, kompetenta tiesa vai pilnvarota administratīvā iestāde jebkurā nozīmē atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai tādu, kam nav juridisku seku, šī noteikumu daļa netiek piemērota. Pārējā daļā šie nolikumi un vispārējie noteikumi paliek spēkā, un tiem ir juridiskas sekas.

Piezīmes

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šīs vietnes darbu, lūdzu, sazinieties ar SIA Renault Polska.