konfidencialitātes politika

I. Par mums

SIA “Renault Polska”, faktiskā adrese: Marinarska iela 13, 02-674, Varšava, reģistrēts Varšavas apgabaltiesas XIII Valsts Uzņēmumu reģistra Uzņēmumu nodaļā ar numuru KRS 0000121892, NIP 5260205983. Turpmāk Konfidencialitātes politikā saukts “Renault Polska” vai “Uzņēmums”. Uzņēmums ir iecēlis personas datu aizsardzības Inspektoru, ar kuru var sazināties pa e-pastu renault.iod@renault.com.pl. Personas datu ievākšana un apstrāde notiek saskaņā ar šajā Politikā izklāstītajiem principiem .

II. Vispārējie nolikumi

Mēs pievēršam īpašu uzmanību mūsu klientu, darbuzņēmēju un darbinieku personīgo datu aizsardzībai visā starptautiskajā Renault grupā, iekļaujot Renault Polska. Viens no uzņēmuma galvenajiem aspektiem ir fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzība saistībā ar viņu personas datu apstrādi.

Mēs pievēršam uzmanību tam, lai jūsu dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679/ES (turpmāk tekstā “GDPR”), Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas un īpašo noteikumu (tostarp darba tiesību vai likuma par grāmatvedības uzskaiti) nolikumiem.

Renault Polska ir personas datu pārzinis saskaņā ar “GDPR” 4. panta 7. punktu, kā arī izmanto “GDPR” 4. panta 8. punktā minētos tādu datu apstrādes uzņēmumu pakalpojumus, kuri apstrādā personas datus pārziņa vārdā (piemēram, grāmatvedības, mārketinga, IT un aizsardzības uzņēmumi).

Renault Polska pielieto atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu iespējamiem fizisko personu tiesību un brīvību pārkāpumu riskiem (ar dažādu rašanās iespējamību un bīstamības nopietnību) atbilstošu drošības līmeni. Mūsu darbība personas datu aizsardzības jomā ir pamatota uz vispārpieņemtiem noteikumiem un procedūrām, kā arī regulāru sagatavotību, uzlabojot zināšanas un mūsu juristu kompetenci šajā jomā.

III. Jūsu datu izmantošanas mērķis

Mēs veicam plaša spektra mārketinga pasākumus, kuru ietvaros cenšamies piesaistīt visplašāko ieinteresēto personu grupu ar mērķi sniegt aktuālo informāciju par mūsu produkciju un pakalpojumiem.

Mēs kā darba devējs apstrādājam personas datus gan darbiniekiem, gan arī personām, kuras ar mums sadarbojas citu attiecību ietvaros. No darbuzņēmējiem saņemtā kontaktinformācija (piemēram, to darbinieku kontaktinformācija), tiek izmantota līgumu noslēgšanai un izpildei.

Mēs sniedzam jūsu datus trešajām personām ar jūsu piekrišanu vai tad, ja tas mums ir jādara saskaņā ar likumu.

IV. Jūsu datu apstrādes noteikumi un pamatojums

Mēs cenšamies aizsargāt personu intereses, tostarp garantējam, ka viņu personas dati:

• tiek apstrādāti saskaņā ar likumu, droši un pārskatāmi personai, uz kuru šie dati attiecas;

• tiek ievākti konkrētos, skaidros un likumīgos nolūkos un netiek apstrādāti ne ar kādiem citiem paņēmieniem, kas neatbilst šiem nolūkiem;

• ir adekvāti, atbilstoši un ierobežoti ar to, kas ir nepieciešams to nolūku sasniegšanai, kuru ietvaros tie tiek apstrādāti;

• nepieciešamības gadījumā tiks izlaboti un atjaunināti; mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt personas datu aktualizāciju, kā arī dzēšanu vai korekciju kļūdainas apstrādes gadījumā;

• tiks glabāti formā, kas ļauj identificēt datu īpašnieku ne vairāk kā noteikto mērķu sasniegšanas nolūkos;

• tiks apstrādāti tādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu aizsardzību, tostarp aizsardzību pret nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi, kā arī nejaušu zudumu vai iznīcināšanu.

Parasti jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienošanos, ko var atsaukt jebkurā brīdī. Cits gadījums ir situācija, kad jūsu datu apstrāde ir nepieciešama tāda līguma izpildes nolūkos, kurā jūs esat puse, vai pasākumu veikšanai pēc jūsu pieprasījuma vēl pirms līguma noslēgšanas.

Datu apstrāde var būt nepieciešama nolūkos, kas ir saistīti ar mūsu likumīgajām interesēm, kuru piemērs ir mūsu darījumu operāciju prasību ievērošana.

Dažos gadījumos apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības, kas attiecas uz mums kā pārzini. Šādas saistības izriet, piemēram, no darba likumdošanas nolikumiem vai likuma par grāmatvedības uzskaiti.

V. Jūsu tiesības

Mēs veicam pienācīgus pasākumus, lai visu nepieciešamo informāciju izklāstītu īsā, pieejamā, pārskatāmā un viegli pieejamā formā, kā arī skaidrā un vienkāršā tekstā. Šie pasākumi ir saistīti ar jūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesību īstenošanu attiecībā uz:

• informāciju, kas ir sniegta, saņemot personas datus;

• informāciju, kas ir sniegta pēc pieprasījuma — par to, vai dati tiek apstrādāti, un citiem jautājumiem, kas norādīti “GDPR” 15. pantā, iekļaujot datu kopēšanas tiesības;

• datu labošanu;

• aizmirstiem datiem;

• to apstrādes ierobežojumu;

• datu nodošanu;

• iebildumiem;

• lēmumu, kas nav pamatots tikai uz automātisku apstrādi (iekļaujot profilēšanu);

• informāciju par datu aizsardzības pārkāpumiem.

Turklāt, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt. Piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, un tas neietekmē tās datu apstrādes likumību, kas ir veikta līdz atteikuma spēkā stāšanās brīdim.

Lai sazinātos ar mums par šī likuma piemērošanu, lūdzu, izmantojiet

Renault Polska datu aizsardzības Inspektora e-pasta adresi renault.iod@renault.com.pl vai rakstiet uz adresi Renault Polska Sp. z o .o., ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, Polija.

Jūsu datu drošība ir mūsu prioritāte, bet, ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs pārkāpjam “GDPR” noteikumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes prezidentam.

VI. Kā mēs ar jums sazināsimies

Mēs sniedzam informāciju rakstiski vai ar citiem paņēmieniem, tostarp elektroniski. Pēc jūsu lūguma varam sniegt informāciju mutiski vai ar citiem paņēmieniem, ja varam apstiprināt jūsu personību. Nosūtot jūsu pieprasījumu elektroniskā formātā (ja tas ir iespējams), arī informācija jums tiks nodota elektroniskā formātā, ja vien mums nenorādīsiet vēl kādu vēlamo saziņas formu .

VII. Termiņš, kādā mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu

Mēs cenšamies informāciju sniegt, lieki nekavējoties, — parasti viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas brīža. Nepieciešamības gadījumā šis periods var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, ja pieprasījums ir sarežģīts vai ir daudz pieprasījumu. Tomēr jebkurā gadījumā viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas brīža mēs jūs informēsim par veiktajām darbībām un (ja piemērojams) pagarināsim termiņu, norādot aizkaves iemeslu .

VIII. Datu apstrādes apakšuzņēmēji/uzņēmumi

Ja mēs sadarbojamies ar organizācijām, kas mūsu vārdā apstrādā personas datus, tad izmantojam tikai tādu uzņēmumu pakalpojumus, kuri nodrošina attiecīgu tehnisko un organizatorisko pasākumu realizācijai atbilstīgu garantiju līmeni, nodrošinot apstrādi atbilstoši “GDPR” prasībām un aizsargājot to personu tiesības, kurām pieder šie dati.

Mēs rūpīgi pārbaudām uzņēmumus, kuriem uzticam jūsu datu apstrādi. Mēs ar tiem noslēdzam detalizētas vienošanās un regulāri pārbaudām apstrādes procesu atbilstību vienošanās noteikumiem, kā arī saistībā ar tiesiskajiem nolikumiem.

IX. Datu glabāšana

Tiesisko prasību apmierināšanas nolūkos mēs esam izstrādājuši detalizētas procedūras, kas ietver šādus jautājumus:

• datu aizsardzība projektēšanas posmā un datu aizsardzība pēc noklusējuma;

• ietekmes uz datu aizsardzību novērtējums;

• ziņošana par pārkāpumiem;

• datu apstrādes darbību reģistra uzturēšana;

• datu saglabāšana;

• datu subjektu tiesību realizācija.

Mēs regulāri pārbaudām un atjauninām savu dokumentāciju, lai parādītu atbilstību tiesību aktu prasībām saskaņā ar “GDPR” formulēto pārskatatbildīguma principu, kā arī tādu datu subjektu interesēs, kurus mēs cenšamies iekļaut dokumentācijā, lai uzlabotu tirgus praksi.

X. Mūsu rūpes par jūsu datu apstrādi

Personas datusmēs glabājam formātā, kas ļauj identificēt datu subjektu ne vairāk parnepieciešamo, lai sasniegtu veicamās apstrādes mērķus. Pēc šāda perioda datitiek anonimizēti (ierobežojot funkcijas, kas ļauj identificēt subjektu) vaidzēsti. Personīgo datu dzēšana ir pilnīga un pastāvīga. Ar glabāšanas procedūrumēs nodrošinām personas datu glabāšanas perioda ierobežošanu līdz minimālajamtermiņam.

Datu apstrādesperiodu mēs pirmkārt nosakām uz likuma pamata (piemēram, darbiniekudokumentācijas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiku), kā arī ņemot vērāpārziņa pamatotās intereses (piemēram, mārketinga darbību). Glabāšanas politikaaptver papīra formātā un elektroniskā formā apstrādājamos datus.

XI. Atļaujas

Mēs garantējam, ka personas, kuras rīkojas mūsu vārdā un kurām ir piekļuve jūsu personas datiem, tos apstrādā vienīgi pēc mūsu lūguma, ja vien no ES vai dalībvalstu tiesību aktiem neizriet kas cits .

XII. Sīkfaili

Sīkfaili ir nelieli faili, kas tie saglabāti jūsu datorā un kuros glabājas iestatījumi un cita informācija, kas tiek izmantota jūsu apmeklētajās tīmekļa vietnēs. Sīkfaili var saturēt vietnes iestatījumus vai tikt izmantoti, lai atsekotu lietotāja mijiedarbību ar vietni. Mēs izmantojam sīkfailus, tostarp lai mūsu vietnes saturu pielāgotu jūsu vēlmēm un optimizētu tīmekļa vietņu izmantošanu, un uzturētu sesiju (pēc ieiešanas sistēmā), lai lietotājam nevajadzētu atkārtoti ievadīt lietotājvārdu un paroli katrā apakšlapā, kā arī atbalstītu ar drošības nodrošinājumu saistīto darbību veikšanu.

Sīkāku informāciju par sīkfailu izmantošanu var iegūt, izmantojot šo saiti: http://www.renault.lv/lv/cookies.html